LEKOR – združenie lekárov Oravy

  • Home
  • LEKOR – združenie lekárov Oravy

Združenie vzniklo v roku 2008 ako regionálne združenie, ktoré si zadefinovalo nasledovné ciele: 

  1. podieľať sa na postagraduálnom vzdelávaní poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých v  regióne Orava,
  2. podieľať sa na výchove mladých lekárov v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých,
  3. budovať a podporovať pozitívny a aktívny prístup  obyvateľov regiónu Orava k svojmu zdraviu,
  4. podporovať materiálovo-technické vybavenie členov združenia,
  5. podieľať sa spolu s verejnou správou na poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti mimo riadnych ordinačných hodín, 
  6. vytvárať platformu pre odborný rozvoj vlastných členov v súlade s vyššie uvedenými cieľmi.

Neskôr sme vzhľadom k aktívnemu angažovaniu všeobecných lekárov z prvého kontaktu rozšírili pôsobnosť na celoštátnu, čiže svoje aktivity ponúkame pre odbornú zdravotnícku aj laickú verejnosť i pacientske organizácie v rámci celej Slovenskej republiky.

Naše ciele napĺňame najmä usporiadaním oravského interaktívneho fóra, kde sa snažíme aplikovať inovatívne spôsoby vzdelávania formou interaktívnych kazuistík a interaktívneho hlasovania účastníkov cez smartfóny. Niektorí naši členovia sa aktívne podieľajú na budovaní primárnej ambulantnej sféry ako pevného základu celého systému zdravotnej starostlivosti…