Festival kazuistík 2022

 • Home
 • Festival kazuistík 2022

Oravské interaktívne fórum lekárov, sestier, iných zdr. pracovníkov

22.-24. septembra 2022 ( štvrtok-sobota ), Sála Ostražica / hotel Arman**** Nižná nad Oravou

 • Záštitu nad festivalom prevzala Ing. Erika Jurinová, Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.
 • Odborný garant festivalu mim.prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta SZU Bratislava.

Podujatie za účasti MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. – hlavnej odborníčky MZ SR pre VL a Krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC.

Témy Festivalu kazuistík 2022 Nižná

 • Kazuistiky z ambulancií prvého kontaktu počas pandémie Covid-19
 • Artériová hypertenzia a moderné terapeutické kombinácie
 • Manažment dyslipidémie všeobecným lekárom EKG diagnostika a zaujímavé kazuistiky pre dennú prax
 • Tlakový Holter v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
 • Sesterské fórum kazuistík SKSaPA
 • Chronická bolesť v ambulancii všeobecného lekára
 • Neurologické ochorenia v praxi prvého kontaktu a ich liečba
 • Fórum otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami
 • Správne vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne
 • Financovanie ambulancie všeobecného lekára po pandémii
 • Fórum otázok a odpovedí s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo
 • Kazuistiky z komunitnej starostlivosti v národnom programe ZDRAVÉ REGIÓNY
 • Kazuistiky z multidisciplinárnej spolupráce (SKIZP)

Program Festivalu kazuistík 2022 Nižná

Štvrtok 22.09.2022: 8:00-11:00

 • Snem ZVLD SR, 12:00-18:00 Kazuistiky (4 kredity CME/SKSaPA/SKIZP)
 • 20:00-24:00 Štvrtkový diskusný večer v sále Rotunda / hoteli Arman

Piatok 23.09.2022: 8:00-13:00 a 14:00-18:00

 • Kazuistiky (8 kreditov CME/SKSaPA/SKIZP)
 • 20:00-24:00 Piatkový diskusný večer v sále Rotunda + slávnostné udeľovanie ocenení zdravotníkom „Ctihodný lekár 2022“ „Vážená sestra 2022“ „Laureát SKIZP 2022“
  „Držiteľ ceny MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku 2022“

Sobota 24.09.2022: 8:00-13:00

 • Kazuistiky pre sestry, lekárov, iných ZP (6 kreditov CME/SKSaPA/SKIZP)

18 kreditov CME/SKSaPA/SKIZP za pasívnu účast lekárov, sestier, iných zdravotníckych pracovníkov počas 3 dní „Festivalu kazuistík 2022 Nižná nad Oravou“

Pozvaní hostia Festivalu kazuistík 2022 Nižná

 • Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
 • mim.prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH – SZU Bratislava
 • MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre VL
 • MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. – prorektor pre vzdelávanie, SZU Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. gen.riaditeľstvo Bratislava
 • MUDr. Marián Faktor – Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s.
 • JUDr. Peter Sloboda – Union, zdravotná poisťovňa a.s.
 • Krajskí odborníci MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC
 • Mgr Jana Gelatiková, PhD dipl.sestra – RC HSV SKSaPA Žilina

Registračné poplatky Festivalu kazuistík 2022 Nižná

Skorá registrácia 15.1.- 30.6.2022:

 • Lekár člen ZVLD SR / LEKOR – 20 EUR
 • Lekár nečlen – 30 EUR
 • Sestra členka SKSaPA – 10 EUR
 • Sestra nečlenka – 13 EUR
 • Iný zdravotnícky pracovník člen SKIZP – 10 EUR
 • Iný zdravotnícky pracovník nečlen – 13 EUR
 • Rezidenti VL / študenti LF / nepraktizujúci dôchodcovia – 1 EUR

Bežná registrácia 1.7.-15.9.2022 a registrácia na mieste:

 • Lekár člen ZVLD SR / LEKOR – 40 EUR
 • Lekár nečlen – 60 EUR
 • Sestra členka SKSaPA – 15 EUR
 • Sestra nečlenka – 20 EUR
 • Iný zdravotnícky pracovník člen SKIZP – 15 EUR
 • Iný zdravotnícky pracovník nečlen – 20 EUR
 • Rezidenti VL / študenti LF / nepraktizujúci dôchodcovia – 1 EUR

 

Zvýhodnený poplatok skorej registrácie platí v prípade úplnej registrácie cez portál www.lekor.eu a úhrady poplatku bankovým prevodom pri dodržaní určeného termínu registrácie spojeného s platbou na účet LEKOR. Zľavnená registrácia pre účastníkov prostredníctvom generálneho partnera a hlavných partnerov je poskytovaná zo základnej výšky včasnej registrácie tzn. lekári za 20,- EUR a sestry za 10,- EUR. Registračný poplatok nehradí prvý prednášateľ prezentovanej kazuistiky a pozvaní hostia.

Registračný poplatok zahŕňa účast na prezentáciách kazuistík, interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónu, prístup do webového archívu kazuistík, tašku s odbornými materiálmi, pero, poznámkový blok, občerstvenia cez prestávky, bezplatné fotografie účastníkov z fotobúdky.

Spôsob platby registračného poplatku Festivalu kazuistík 2022 Nižná

 • Správca účtu: LEKOR – združenie lekárov Oravy o.z.
 • Banka: VÚB banka
 • SWIFT: SUBASKBX
 • IBAN: SK39 0200 0000 0038 2131 4051
 • Špecif. symbol: 092022
 • Variabilný symbol: IČO poskytovateľa – lekári / registračné číslo – sestra a iný zdr.pracovník
 • Poznámka: Meno a priezvisko účastníka + Festival kazuistík 2022

Stravovanie a diskusné večery hotela Arman****

 • Obedové menu vo štvrtok, piatok, sobotu v hoteli Arman – á 12 EUR
 • Štvrtkový diskusný večer vo veľkej sále Rotunda / hoteli Arman 22.09.2022 – 40 EUR
 • Piatkový diskusný večer vo veľkej sále Rotunda/ hoteli Arman 24.apríla 2020 – 40 EUR
 • Piatkové slávnostné oceňovanie zdravotníkov v sále Ostražica 21:00-22:30 hod. – 10 EUR
 • Hudobný doprovod počas udeľovania ocenení – kapela ŠCAMBA (možné dokúpiť lístky samostatne)
 • Výstup / nordic walking na vrch Ostražica v Nižnej so sprievodcom sobota 24.9.2022 o 14:00– 0 EUR
 • Platba za ubytovanie a stravu na účet hotela Arman, alebo na recepcii v hotovosti.

Rezervácie ubytovania v Nižnej nad Oravou počas Festivalu kazuistík 2022 Nižná

Manažérka ubytovania, stravy, diskusných večerov

 • Gabriela Čajková
 • Tel.: +421 949 344 299
 • E-mail: ubytovanie@lekor.eu
 • Recepcia hotela Arman – +421 43 370 90 42

Programový výbor Festivalu kazuistík 2022

 • MUDr. Peter Marko, MPH mudr.marko@gmail.com
 • PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH gavalierova.z@gmail.com
 • Mgr Jana Gelatiková, PhD.
 • MUDr. Ahmadullah Fathi mudrfathi@gmail.com
 • MUDr. Zuzana Mačudová

Organizačný výbor Festivalu kazuistík 2022

 • MUDr. Rastislav Zanovit info@lekor.eu
 • MUDr. Ján Hencel, MSc. janhencel@gmail.com
 • Bc. Daniela Štecová daniela.stecova@gmail.com
 • RNDr. Monika Trechová, MPH tremon56@gmail.com
 • Agáta Ličkova,

Všeobecné info o festivale: Festival kazuistík je originálne interaktívne podujatie pre zdravotníkov prvého kontaktu: lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Prináša kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe, výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Originálnym modelom komunikácie je interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reaguje na položené otázky prezentátora. V ucelených fórach venovaných najpálčivejším problémom lekárskej praxe prebieha interaktívna komunikácia s okamžitým sčítaním názorov na prezentačné plátno.

Prezenčný spôsob festivalu je trvale rozšírený o možnosť sledovať jednotlivé fóra online prostredníctvom vlastného YouTube kanála Lekor. Počet účastníkov touto formou prekvapujúco každoročne rastie. Treťou formou účasti na festivale je sledovanie záznamov jednotlivých prezentácií z archívu televízie LEKOR.

Festival kazuistík Nižná prináša originálnou formou zaujímavé kazuistiky, fórum zdravotných poisťovní v spolupráci so ZVLD SR, fórum hlavnej odborníčky a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo, fórum právneho poradenstva k legislatívnym novinkám, fóra kazuistík z prvého kontaktu k najčastejším a najzávažnejším diagnózam dospelých pacientov, fórum ambulantných sestier aj fórum laboratórnej diagnostiky a rádiodiagnostiky. Poukazuje na potrebu medziodborovej spolupráce a vzájomnej kolegiálnej spolupráce pre kvalitnejšiu starostlivosť o spoločného pacienta.

Súčasťou festivalu je slávnostný piatkový galavečer s udeľovaním významných ocenení:

  • • Cena MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku
  • • Ctihodný lekár za prínos pre všeobecné lekárstvo
  • • Vážená sestra za rozvoj ošetrovateľskej starostlivosti
  • • Cena pre laureáta Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov