Festival kazuistík 2023

 • Home
 • Festival kazuistík 2023

Festival kazuistík je originálne interaktívne podujatie pre zdravotníkov prvého kontaktu. Prináša kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe, výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Originálnym modelom komunikácie je interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reaguje na položené otázky prezentátora. V ucelených fórach venovaných najpálčivejším problémom lekárskej praxe prebieha interaktívna komunikácia s okamžitým sčítaním názorov na prezentačné plátno.

Oravské interaktívne fórum lekárov, sestier, iných zdr. pracovníkov

Festival kazuistík

20.-22. apríla 2023 ( štvrtok-sobota )

Sála Ostražica / hotel Arman**** Nižná nad Oravou

 • Odborný garant mim. prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
 • Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta SZU Bratislava.

Podujatie za účasti MUDr. Adriany Šimkovej, PhD., hlavnej odborníčky MZ SR pre VL a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC.

Témy Festivalu kazuistík 2023 Nižná

Štvrtkové interaktívne fórum

 • • Snem Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR
 • Fórum kazuistík z endokrinológie
 • • Fórum otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami
 • Fórum s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo
 • • Fórum ZVLD SR – financovanie ambulancie všeobecného lekára
 • Fórum pre prax prvého kontaktu
 • • Sesterské fórum SKSaPA

Piatkové interaktívne fórum

 • • Kazuistiky z očkovania a liečby Covid-19 v ambulancii VLD
 • Artériová hypertenzia a moderné fixné kombinácie
 • • Manažment dyslipidémie všeobecným lekárom
 • Terapia chronického venózneho ochorenia
 • • Komunikácia zdravotníkov s pacientom a jeho rodinou v stresových situáciách
 • Ochrana duševného zdravia zdravotníkov – ako sa o seba preventívne postarať
 • • Nordic walking – terapeutické účinky pre zdravotníkov a pacientov
 • Kazuistiky z terapie obezity modernou farmakologickou liečbou
 • • Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Právne fórum pre prax prvého kontaktu

Sobotné interaktívne fórum

 • • Fórum Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP)
 • Fórum Slovenskej komory iných zdravotnických pracovníkov (SKIZP)
 • • Správne vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne
 • Fórum kazuistík pre zdravotníkov v prvom kontakte

Členovia programového a orgamizačného výboru

Členovia programového výboru

 • • MUDr. Peter Marko, MPH mudr.marko@gmail.com
 • • PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH gavalierova.z@gmail.com
 • • Mgr Jana Gelatiková, PhD. jana.gelatikova@sksapa.sk
 • • MUDr. Ahmadullah Fathi mudrfathi@gmail.com
 • • MUDr. Zuzana Mačudová z.macudova@gmail.com
 • • Mgr. Adriana Moravčíková moravcikova.adri@gmail.com

Členovia organizačného výboru

• MUDr. Rastislav Zanovit info@lekor.eu
• MUDr. Slávka Trojáková trojakovaslavka@gmail.com
• Bc. Daniela Štecová daniela.stecova@gmail.com
• Agáta Ličková agata.lickova@nizna.sk
• RNDr. Monika Trechová MPH tremon56@gmail.com

Pozvaní hostia Festivalu kazuistík 2023 Nižná

 • • Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
 • • mim. prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH – SZU Bratislava
 • • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr.h.c.mult. přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, LF Univerzity Karlovy, předseda České konference rektorú
 • • prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.,MPH,FRCP
 • • Prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, dekan LF Univerzity Komenského Bratislava
 • • MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre VL
 • • MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. – prorektor pre vzdelávanie, SZU Bratislava
 • • MUDr. Jiří Bartoš, Sdružení praktických lékařú České republiky
 • • MUDr. Jan Bělobrádek, Společnost všeobecného lékařství ČLS
 • • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. gen.riaditeľstvo Bratislava
 • • MUDr. Marián Faktor – Dôvera, zdravotná poisťovňa a.s.
 • • JUDr. Peter Sloboda – Union, zdravotná poisťovňa a.s.
 • • Krajskí odborníci MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC
 • • Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl.p.a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
 • • Mgr Jana Gelatiková, PhD dipl.sestra – RC HSV SKSaPA Žilina
 • • Mgr. Adriana Moravčíková – viceprezidentka
 • • Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Registračné poplatky na Festival kazuistík 2023 Nižná

Zvýhodnená ceny online registrácia

Lekár člen ZVLD SR / LEKOR 40 €
Lekár nečlen 55 €
Sestra členka SKSaPA 20 €
Sestra nečlenka SKSaPA 26 €
SKMTP člen 20 €
SKMTP nečlen 26 €
Iný zdravotnícky pracovník člen SKIZP 20 €
Iný zdravotnícky pracovník nečlen 26 €
Rezidenti VL / študenti LF / nepraktizujúci dôchodcovia 5 €

Cena na priamo na mieste

Lekár člen ZVLD SR / LEKOR 60 €
Lekár nečlen 80 €
Sestra členka SKSaPA 30 €
Sestra nečlenka SKSaPA 39 €
SKMTP člen 30 €
SKMTP nečlen 39 €
Iný zdravotnícky pracovník člen SKIZP 30 €
Iný zdravotnícky pracovník nečlen 39 €
Rezidenti VL / študenti LF / nepraktizujúci dôchodcovia 5 €
 • Zvýhodnený poplatok online registrácie platí v prípade úplnej registrácie cez portál www.lekor.eu a úhrady poplatku bankovým prevodom pri dodržaní určeného termínu registrácie spojeného s platbou na účet LEKOR. Zľavnená registrácia pre účastníkov prostredníctvom generálneho partnera a hlavných partnerov je poskytovaná zo základnej výšky včasnej registrácie. Registračný poplatok nehradí prvý prednášateľ prezentovanej kazuistiky a pozvaní hostia.
 • Registračný poplatok zahŕňa účast na prezentáciách kazuistík, interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónu, prístup do webového archívu kazuistík, tašku s odbornými materiálmi, pero, poznámkový blok, občerstvenia cez prestávky, bezplatné fotografovanie účastníkov v selfiebúdke.
 •  
 • Spôsob platby registračného poplatku

 • Správca účtu: LEKOR – združenie lekárov Oravy o.z.
 • Banka: VÚB banka
 • SWIFT: SUBASKBX
 • IBAN: SK39 0200 0000 0038 2131 4051
 • Špecif. symbol: 042023
 • Variabilný symbol: IČO poskytovateľa – lekári / registračné číslo – sestra a iný zdr.pracovník
 • Poznámka: Meno a priezvisko účastníka + Festival kazuistík 2023

Rezervácie ubytovania počas Festivalu kazuistík 2023 Nižná


Manažérka ubytovania, stravy, diskusných večerov

 • Gabriela Čajková
 • Tel.: +421 949 344 299
 • E-mail: ubytovanie@lekor.eu

Všeobecné info o festivale: Festival kazuistík je originálne interaktívne podujatie pre zdravotníkov prvého kontaktu: lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Prináša kazuistiky z každodennej ambulantnej praxe, výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Originálnym modelom komunikácie je interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónov z auditória, ktoré reaguje na položené otázky prezentátora. V ucelených fórach venovaných najpálčivejším problémom lekárskej praxe prebieha interaktívna komunikácia s okamžitým sčítaním názorov na prezentačné plátno.

Prezenčný spôsob festivalu je trvale rozšírený o možnosť sledovať jednotlivé fóra online prostredníctvom vlastného YouTube kanála Lekor. Počet účastníkov touto formou prekvapujúco každoročne rastie. Treťou formou účasti na festivale je sledovanie záznamov jednotlivých prezentácií z archívu televízie LEKOR.

Festival kazuistík Nižná prináša originálnou formou zaujímavé kazuistiky, fórum zdravotných poisťovní v spolupráci so ZVLD SR, fórum hlavnej odborníčky a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo, fórum právneho poradenstva k legislatívnym novinkám, fóra kazuistík z prvého kontaktu k najčastejším a najzávažnejším diagnózam dospelých pacientov, fórum ambulantných sestier aj fórum laboratórnej diagnostiky a rádiodiagnostiky. Poukazuje na potrebu medziodborovej spolupráce a vzájomnej kolegiálnej spolupráce pre kvalitnejšiu starostlivosť o spoločného pacienta.

Súčasťou festivalu je slávnostný piatkový galavečer s udeľovaním významných ocenení:

  • • Cena MUDr. Viliama Chromého za najlepšiu kazuistiku
  • • Ctihodný lekár za prínos pre všeobecné lekárstvo
  • • Vážená sestra za rozvoj ošetrovateľskej starostlivosti
  • • Cena pre laureáta Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov3